حلوا مغزی
حلوا مغزی

حلوا مغزی از محصولات اصیل شهرستان بردسکن ومختص روستای باب الحکم است.

روستای باب الحکم قدمتی تاریخی دارد که آن را از دیگر روستا های شهرستان متمایز ساخته است. این محصول در سراسر کشور طرفداران زیادی دارد .

تاجایی که یکی از راه های اصلی درامد مردم باب الحکم درکنار کشاورزی تولید حلوامغزی است.

ازدیگر محصولات این روستا عبور میتوان به باقلوا وسمبوسه اشاره کرد که در کنار حلوا مغزی این روستا ، زبان زدخاص وعام است.