روغن حیوانی
روغن حیوانی

روغن حیوانی

روغن حیوانی که به آن روغن کرمانشاهی نیز گفته می شود ،

یکی از انواع روغن خوراکی ونوعی روغن مخصوص اشپزی در بین ملل مختلف جهان است.

روغن حیوانی در ایران در کرمانشاه ایلام ،لرستان ،و… تولید می شود.

روغن حیوانی به از نوعی کره ی حیوانی به دست می آید.